Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 
Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
 
 
 
2.Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov
 

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami "Kupujúci" a "Predávajúci". 

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom tohto internetového obchodu, prostredníctvom mailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom sms správy na mobilné telefónne číslo Predávajúceho.

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu SRSMaziva.sk, ktorého obchodné údaje sú:
 

Dezider Sabo - Servis VZV Sabo

Cabajská 10,

Nitra

037/655 7004

 
3. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 
 
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.                      
Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.                  
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Pri neprevzatí zásielky s tovarom objednaným formou dobierky bude kupujúcemu účtovaná náhrada škody vo výške poštovného prvej zásielky a poštovného vrátenej zásielky.
 
4. Dodacie podmienky a termíny
 
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 1 pracovného dňa ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.
 
 
5. Kúpna cena, poštovné a balné
 
Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Všetky ceny na internetovom obchode SRSmaziva.sk sú uvedené vrátane 20% DPH.
 
Pre dodacie lehoty, ceny prepravy, balného a možnosti platby viď: "Spôsoby dopravy a platby"
 
 
6. Vrátenie alebo výmena tovaru
 
Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.  Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
 
7. Záruka, reklamácie, doklady
 
Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou ani za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou, expresnou doručovateľskou službou alebo osobným rozvozom
 
 
 8. Ochrana osobných údajov
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov".
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.4.2012.  
 
 
Zákony a predpisy: 
 
zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník 
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch 
zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ​
Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk SRS Mazivá | Aktivátor paliva | RVS Master © 2019